Tiếng Việt

Uy tín hàng đầu

Hướng dẫn cài đặt
phiên bản ổn định 33BET

First Reputation

Installation instructions
33BET stable version

Bước 1: Sao chép từ khóa (33bet)

Bước 2: Tải xuống LZNetTool

Bước 3: Hoàn thành ( hoặc là hoàn

thành sau khi nhập từ khóa)

Step 1: Copy keywords (33bet)

Step 2: Download LZNetTool

Step 3: Complete (or complete

after entering keywords)

Nhấn vào tải xuống

Click download

Hướng dẫn cài đặt IOS

iOS installation guide

1、Ấn vào ứng dụng App Store của Iphone

1、Click on the App Store App of Iphone

2 Nhấn vào khung tìm kiếm để nhập : LZNetTool

2 Click the search box to enter : LZNetTool

3 Nhấn vào tải xuống

3 Tap download

4 MỞ APP VÀ ẤN VÀO GÓC BÊN PHẢI NHẬP 33BET LÀ HOÀN THÀNH

4 OPEN APP AND CLICK ON THE RIGHT ANNOUNCEMENT ENTER 33BET IS DONE